វិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានគណនីធនាគារសម្រាប់សមាជិក W88

សមាជិកថ្មី​ W88 ដែលបានចុះឈ្មោះជាសមាជិករួចហើយ បន្ទាប់មកទៀតត្រូវតែបំពេញពត៌មានធនាគា ក្នុងគណនី​ W88​ ដើម្បីងាយស្រួល នឹង​ លឿនរហ័សក្នុងការដាក់ ដក់ប្រាក់របស់សមាជិកនីមួយៗ ។

អនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម។

** សមាជិកអាចបន្ថែមគណនីធនាគាររហូតដល់ទៅ ៥ គណនី **

ការបំពេញព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តដៃ

1. ចូលទៅវេបសាយ www.w88live.com

2 ចុចលលើបូតុង ចូល

3 បំពេញឈ្មោះគណនី លេខសំងាត់ កូដ បន្ទាប់មកចុចបូតុង ចូល

4 ចុចលើ គណនីរបស់ខ្ញុំ

5 ចុចលើ កែពត៍មានធនាគា

6 ចុចលើ បន្ថែមគណនីធនាគា

7 ចុចលើ ព័ត៌មានគណនីធនាគារ

ធនាគា (Wingmoney, ABAbank, Acledabank)

សាខា Phnom Penh

អាសយដ្ឋាន Phnom Penh

ឈ្មោះគណនី

លេខគណនី

បន្ទាប់មក Tick កំណត់ជាអាទិភាព បន្ទាប់ Click បូតុងស្នើរសុំ

8 ត្រួតពិនិត្យពត៌មានត្រឹមត្រូវហើយ Clikc បូតុង​ បាន ជាការស្រេច។

២​ ការបំពេញពត៌មានធនាគារតាម កុំព្យូទ័រ

1 ចូលទៅវេបសាយ​ www.w88live.com

2 Click ចូល

3 បំពេញឈ្មោះ លេខសំងាត់ កូដ រួច Click ចូល

4 Click ពាក្យថា ដាក់ប្រាក់

5 Click កែពត៌មានធនាគារ

6 Click បន្ថែមគណនីធនាគា

7 បំពេញពត៌មានធនាគារ (មើលក្នុងរូបភាព)

8 Click បញ្ជាក់ ជាការស្រេច

បើសិនសមាជិក មានបញ្ហាបំពេញពត៌មានធនាគារសូមទំនាក់ទំនង់ Line ID: @w88livecambodia

Leave a Reply